OCB hoàn thành triển khai Basel III và ILAAP

OCB công bố triển khai thành công Basel III ILAAP của Ngân hàng Trung ương châu Âu và quản lý rủi ro thị trường theo phương pháp Mô hình nội bộ IMA.