Lịch sử điện hạt nhân Đức: Bắt đầu từ “quả trứng nguyên tử”

Với lịch sử thăng trầm ở Đức, điện hạt nhân một lần nữa được mang ra tranh luận khi khủng hoảng năng lượng đe dọa nền kinh tế lớn nhất châu Âu.